Tämän tekstin on kirjoittanut näyttelyämme varten sosiologi Daria Krivonos, joka tutkii Suomeen muuttaneita venäjänkielisiä.Teksti oli kirjoitettu ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Jätämme lukijoiden päätettäväksi, mitkä tekstin osat tulisi laittaa (peruuttamattomasti?) imperfekti-muotoon.

In English below / По-русски ниже 


Keitä Suomen venäjänkieliset ovat?


Vuonna 2020 yli 80 000 ihmistä ilmoitti Suomessa äidinkielekseen venäjän, ja luku voi olla suurempikin, sillä henkilö voi ilmoittaa väestörekisteriin vain yhden äidinkielen. Tämä tekee venäjästä Suomen kolmanneksi puhutuimman kielen suomen ja ruotsin jälkeen. 

Suomen venäjänkielinen vähemmistö on hyvin moninaista etniseltä, historialliselta, kulttuuriselta ja sosiaaliselta taustaltaan. Siihen kuuluvat ovat pääasiassa kotoisin Suomen lähialueilta, eli Karjalasta, Leningradin alueelta, Pietarista ja Virosta. Suomen venäjänkielisistä suurin osa on Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen muuttaneita, sillä muutto entisten neuvostotasavaltojen alueelta Suomeen on kasvanut tasaisesti 1990-luvulta lähtien. Esimerkiksi Helsingissä venäjänkielisten määrä on kaksikertaistunut 2000-luvulla. Merkittävä määrä venäjänkielisiä asuu Kaakkois-Suomessa, lähellä Suomen ja Venäjän rajaa, mikä mahdollistaa joillekin ylirajaisen elämän elämisen. 

Suomen venäjänkielisen vähemmistön asema on sidoksissa Suomen suhteisiin Venäjän, Neuvostoliiton ja Venäjän keisarikunnan kanssa. Vuosina 1809-1917 Suomi oli osa monikansallista Venäjän keisarikuntaa, joten venäjänkielisillä on pitkä historia pysyvinä tai väliaikaisina asukkaina, sotilaina, kauppiaina, virkamiehinä… Heidän sukupolviensa ketju muodosti osan niin kutsutuista “vanhoista venäläisistä”, joilla on suora yhteys tähän historiaan. Toisen osan muodostavat niiden venäläisten maahanmuuttajien jälkeläiset, jotka muuttivat Suomeen pian Suomen itsenäistyttyä vuonna 1917. Tänä päivänä “vanhat venäläiset” ovat osa suomalaista valtaväestöä. Joillakin siteet Venäjälle ovat lähinnä historiallisia ja venäjän kieli on kadonnut päivittäisestä käytöstä, kun taas toiset ovat ylpeitä säilytettyään venäjän kielen sukupolvesta toiseen. Nykyään “vanhat venäläiset” eivät juuri näy mediassa, mutta he ovat tärkeä osa suomalaista historiaa ja yhteiskuntaa.

Suomen sisällissota johti venäjänkielisen yhteisön kasvuun Suomessa, ja samaan aikaan suomalaisten emigranttien määrän lisääntymiseen Venäjällä, missä heillä oli merkittävä rooli Neuvosto-Karjalan luomisessa. Myöhemmin kaksi maiden välistä konfliktia toisen maailmansodan aikana, talvisota (1939-1940) ja jatkosota (1941-1944), johtivat suureen määrään evakkoja, ja vaikuttivat sodan jälkeen kansainvälisiin suhteisiin sekä maahanmuuttojärjestelmiin kummassakin maassa. Muistoilla sodanaikaisista väkivaltaisuuksista on ollut tärkeä rooli Suomen kansallisen identiteetin tuottamisessa.

Viimeisin muuttoaalto 1990-luvulla oli tehty monella tavoin helpommaksi entisen Neuvostoliiton kansalaisille, jotka olivat suomalaista syntyperää. Vuonna 1990 Suomi laajensi paluumuuttopolitiikkansa koskemaan heitä ja myönsi heille mahdollisuuden hakea oikeutta paluumuuttoon. Politiikkaa sovellettiin suomalaisiin, jotka olivat muuttaneet Neuvosto-Venäjälle Suomen sisällissodan jälkeen ja 1930-luvulla, sekä niin kutsuttuihin inkerinsuomalaisiin ja heidän perheenjäseniinsä. Inkerinsuomalaiset ovat niiden suomalaisten jälkeläisiä, jotka ovat asuneet (nykyään Venäjään ja osittain Viroon kuuluvalla) Inkerinmaalla 1600-luvun alkupuolelta asti. Suomalaista syntyperää olevien ihmisten paluumuutto muodostaa noin puolet venäjänkielisistä Suomessa. Noin 30 000 ihmistä muutti Suomeen 26 vuoden aikana, ennen kuin paluumuutto-ohjelma lopetettiin vuonna 2016. Kiinnostavaa on se, että “paluumuuton” merkitys vaihtelee paluumuuttajien keskuudessa. Siinä missä joillakin oli varsin ohuet tunnesiteet Suomeen ennen muuttoa, monilla suvuilla taas oli vahvat siteet ja sukupolvien halki säilytetty suomenkielentaito, historia ja kulttuuri. Sellaiset suhteet olivat erityisen yleisiä suomenkielisen älymystön keskuudessa, joka Neuvostoliitossa oli muotoutunut sen seurauksena, että suomesta tehtiin Karjalan kansalliskieli. Tähän älymystöön kuului niin inkeriläisiä, suomalaisia kuin amerikansuomalaisiakin. 

Venäjänkielisiä muuttaa Suomeen myös monista muista syistä, kuten työn, rakkauden, opiskelun ja myös poliittisen turvapaikan vuoksi. Ei ole yllättävää kuulla venäjää puhuttavan palvelusektorilla, IT-alalla, koulutusalalla ja terveydenhuollossa. Suomi on myös suosittu kohdemaa venäläisille opiskelijoille. Venäjänkielinen vähemmistö on kiinteä osa suomalaista yhteiskuntaa ja tuo merkittävän panoksensa Suomen kulttuuriin ja talouteen. Sen perintö näkyy esimerkiksi suomalaisten kaupunkien arkkitehtuurissa, suomen kielessä ja slangissa sekä erilaisissa tuotemerkeissä. Venäjänkielinen vähemmistö on myös hieno esimerkki siitä, miten ihmiset säilyttävät historiaa ja tuovat sitä mukanaan, pitävät yllä siteitä useisiin kulttuureihin, elävät ylirajaista elämää ja yhdistävät toisiinsa useita paikkoja eri puolilla rajoja.


Suomentanut: Anni Lappela

*    *    *Дисклеймер: Этот текст был написан для нашей выставки Дарьей Кривонос, социологом, который исследует русскоязычную миграцию в Финляндию, до военного нападения РФ на Украину. Оставляем читателям возможность самим определить, какие части текста сегодня следовало бы перевести в (безвозвратно?) прошедшее время. 

In English below


Кто такие русскоязычные в Финляндии?


В 2020 году более 80 000 человек в Финляндии объявили русский родным языком. Это число может быть и больше, поскольку официальный реестр населения позволяет выбрать только один родной язык. Таком образом русский оказывается третьим по распространенности языком в Финляндии после финского и шведского.

Русскоязычное меньшинство в Финляндии чрезвычайно разнообразно по этническим, историческим, культурным и социальным корням и связям. Его представители преимущественно являются выходцами с сопредельных с Финляндией территорий: Карелии, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Эстонии. Большинство русскоязычных, проживающих сегодня в Финляндии, – постсоветские мигранты, поскольку эмиграция из бывших советских республик неуклонно росла с 1990-х годов. Например, официальное число русскоязычных жителей Хельсинки удвоилось с 2000-х годов. Значительное число русскоговорящих проживает на юго-востоке Финляндии, недалеко от финско-российской границы, что позволяет части из них вести трансграничную жизнь. 

Положение русскоязычного меньшинства в Финляндии тесно связано с историей отношений между Финляндией и Российской империей, Советским Союзом и Российской Федерацией. В период с 1809 по 1917 год Финляндия входила в состав многонациональной Российской империи, поэтому русскоязычные жители постоянно или временно пребывали здесь в качестве солдат, купцов, государственных служащих… Потомки этих людей составляют часть так называемых «старых русских», напрямую связанных с этим историческим наследием. Другую часть сформировали потомки иммигрантов, прибывших вскоре после обретения Финляндией независимости в 1917 году. Сегодня «старые русские» образуют долю коренного финского населения. Для некоторых из них связи с Россией чисто исторические и русский язык постепенно ушёл из их повседневности, другие же гордятся тем, что успешно передают русский язык из поколения в поколение. Сегодня «старые русские» не так заметны в медиа, но они являются важной частью финской истории и общества.

Гражданская война в Финляндии привела к росту местного русскоязычного меньшинства и, в то же время, к появлению в России финских иммигрантов, сыгравших значительную роль в создании Советской Карелии. Два военных конфликта между странами в ходе Второй мировой войны – Зимняя война (1939–1940) и Война-продолжение (1941–1944) – вызвали масштабные перемещения населения. В послевоенный период это повлияло на международные отношения и миграционные режимы обеих стран. Память о жестоких реалиях войны остаётся важным фактором финской национальной идентичности.

Последнюю волну миграции 1990-х годов во многом составили бывшие советские граждане финского происхождения. В 1990 году Финляндия распространила на них политику репатриации, разрешив подавать заявление на получение статуса «возвращенца». Политика применялась к потомкам финнов, эмигрировавших в Советскую Россию после Гражданской войны в Финляндии и в 1930-е годы, а также к так называемым ингерманландским финнам и членам их семей. Ингерманландцы – потомки финнов, живших в Ингрии, расположенной в настоящее время в России и частично в Эстонии, с начала XVII века.

Так называемая «этническая ремиграция» лиц финского происхождения образовала около половины всего русскоязычного населения Финляндии. За 26 лет до 2016 года, когда программа была закрыта, в Финляндию переехали около 30 000 человек. Интересно, что смысл возвращения в Финляндию не был общим для всех репатриантов. У некоторых из них до переезда были довольно слабые эмоциональные связи со страной, в то время как для других знание финского языка, истории и культуры было семейной ценностью, передававшейся в поколениях. Особенно сильными такие отношения были в среде финской интеллигенции, сформировавшейся в СССР в связи с институционализацией финского языка в Карелии в качестве национального. Эта интеллигенция была сформирована ингерманландскими, финскими и американскими финнами и их потомками.

Русскоязычные переезжают в Финляндию и по многим другим причинам, таким как работа, любовь, учёба, а также политическое убежище. Русский язык нередко можно услышать в сфере услуг, информационных технологий, образования и здравоохранения. Финляндия также является популярным местом для получения образования среди российских студентов. Русскоязычное меньшинство вносит значительный вклад в культуру и экономику Финляндии, являясь неотъемлемой частью финского общества. Влияние его наследия видно в архитектуре финских городов, финском языке и сленге, искусстве и брендах. Это также отличный пример того, как люди сохраняют долгую историю, поддерживают множественные культурные связи, живут транснациональной жизнью и строят мосты через границы.

*    *    *


Disclaimer: This text was written for our exhibition by Daria Krivonos, a sociologist who studies Russian-speaking migration to Finland, before the Russian military attack on Ukraine. We leave it up to readers to determine for themselves which parts of the text today should be translated into (irrevocably?) past tense.

Who are the Russian speaking people in Finland?


In 2020, over 80,000 people in Finland declared Russian as their native language, although the number can be higher since one can select only one native language in the population register. This makes Russian language the third most common language spoken in Finland after Finnish and Swedish. 

The Russian speaking minority in Finland is extremely diverse with different ethnic, historical, cultural, and social linkages. Its members mostly come from territories adjacent to Finland: Karelia, Leningrad oblast, St. Petersburg, and Estonia. Most of the Russian speakers living in Finland today are post-Soviet migrants, as migration to Finland from the former Soviet Union republics has been steadily rising since the 1990s. For instance, the official number of Russian speaking people in Helsinki has doubled since the 2000s. A significant number of Russian speakers live in southeast Finland, close to the Finnish-Russian border, which allows some of them to live transnational lives. 

The position of the Russian speaking minority in Finland is entangled with the historical relations between Finland and the Russian Empire, Soviet Union, and Russian Federation. Between 1809 and 1917, Finland was a part of the multinational Russian Empire, so Russian speakers have long historical presence as permanent or temporary residents, soldiers, merchants, civil servants… Their succession formed a part of so-called “old Russians” who are directly linked to this heritage. The other part has also been formed by the descendants of Russian immigrants who moved to Finland shortly after Finland had gained independence in 1917. Today, “old Russians” make a share of the Finnish majority population. For some, the ties with Russia are mostly historical as Russian language gradually faded from their daily use, while others are proud to maintain the use of Russian language across generations. Today, the “old Russians” are not so visible in the media, yet they are an important part of Finnish history and society.  

The Civil War in Finland led to growth of Russian speaking community in Finland and, at the same time, to the emergence of Finnish emigrants in Russia, who played a significant role in the creation of Soviet Karelia. Later, two military conflicts between the countries within the WWII – the Winter War (1939–1940) and the Continuation War (1941–1944) – led to significant population displacements and affected the international relations and migration regimes of both countries in the post-war period. The memory of war-time hostilities remains important in the production of Finnish national identity. 

In many ways, the most recent wave of migration in the 1990s was facilitated for citizens of the former Soviet Union who were of Finnish descent. In 1990, Finland expanded to them its re-migration politics, allowing them to apply for repatriate status. The policy was applied to the descendants of Finns who emigrated to the Soviet Russia after the Finnish Civil War and in 1930s, and to so-called Ingrian Finns, and their family members. Ingrian Finns are the descendants of the Finnish people who lived in Ingria – located nowadays in Russia and partly Estonia – since the early 17th century. 

The so-called “ethnic re-migration” of people of Finnish origin accounts for around half of Russian speakers in Finland.  Some 30,000 people moved to Finland during the 26 years of re-migration, when the programme closed in 2016. Interestingly, the meaning of “re-migration” to Finland varies among the repatriates. While some people had rather weak emotional ties with Finland before migration, many had strong family connections with the knowledge of Finnish language, history, and culture kept across generations. Such connections were especially strong among the Finnish intelligentsia, which was formed in the USSR due to the institutionalization of the Finnish language in Karelia as a national language, Ingrian, Finnish, and American Finns and their descendants among them.

Russian speakers move to Finland also for many other reasons such as work, love, studying, and also political asylum. It is not uncommon to hear Russian spoken in the service sector, IT, education, and healthcare. Finland is also a popular destination for education among Russian students. The Russian speaking minority makes a significant contribution to Finland’s culture and economy, being an integral part of Finnish society. Its heritage is visible in the architectural landscapes of Finnish cities, Finnish language and slang, art, and brands. This is also a great example of how people bring and keep long histories, maintain multiple cultural ties, live transnational lives and connect several locations across borders.

 

Using Format