Haastattelu taiteilijan kanssa


MeM-hankkeen art-mediaattorit haastattelivat valokuvaaja-kulttuuriantropologi Sanni Saarista Kytköksissä – projektiin liittyen


Koti on maantieteellisen paikan sijasta mielentila. Elämä ja koti kahden tai useamman kulttuurin välillä on ihmiselle itselleen voimavara,” – Sanni Saarinen tiivistää.


Kuva: Eduard Petrov


Miten päädyit valokuvaajaksi?

Työskenneltyäni kaksi vuotta Amazonin sademetsäalueella tutkijana, huomasin, ettei tutkijuus ollut minulle omin tapa käsitellä tärkeitä yhteiskunnallisia teemoja kulttuurien moninaisuudesta. Valokuva antoi kansantajuisen ja luovan, mutta edelleen humanistille ominaisen tavan tulkita maailmaa.  

Polttavin yhteiskunnallinen teema juuri nyt? 

Polarisaation kasvu monella tasolla – se näkyy myös rasismin ja maahanmuuttokriittisen ilmapiirin vahvistumisessa. Olen pohtinut paljon suvaitsevaisuuden merkitystä, jossa ihmiset jaetaan kahteen ryhmään: suvaitseviin ja suvaittaviin. Kahtiajako ei mahdollista aitoa kanssakäymistä.

Millainen sitten on aidosti monikulttuurinen yhteiskunta? 

Se on moniääninen yhteiskunta, jonka eteen pitää tehdä vielä töitä. Kotouttaminen on ongelmallinen ja turhan kapea käsite – muualta muuttaneiden ei vain pidä sopeutua Suomeen, vaan eri taustoista tulevien ihmisten kielitaito, osaaminen ja näkemykset rikastuttavat aidosti myös Suomea. Toisaalta suomalaisuus on murroksessa – yhä useamman suomalaisen juuret ovat muualla ja äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Suomalaisuuden moninaistuessa, myös yhteiskunta moniäänistyy väistämättä.

Millaista oli tarttua yhteistyöprojektiin Cultura-säätiön ja art mediators -tiimin kanssa? 

Olin ilahtunut pyynnöstä osallistua: mukaantulo oli luontevaa ja idea syntyi spontaanisti, sillä projektin raamit vastasivat omia kiinnostuksen kohteitani. Olen työskennellyt monikulttuurisuuden, kuulumisen, yhteisöllisyyden ja identiteetin teemojen parissa ennenkin esimerkiksi Varissuon lähiössä, ja teemat ovat sydäntä lähellä. Pidän tärkeänä korostaa diversiteettiä vähemmistöjen sisällä.

Millaista MeM -yhteistyöprojektissa on ollut olla osapuolena? 

Olen pitänyt yhteistyötä hedelmällisenä ja innostavana. Kuvaukset ovat olleet todella intensiiviset. Kuvattavat on valittu yhteisöllisessä prosessissa ja se on rikastuttanut hanketta. 

Näyttelyn muotokuvat on otettu keskikoon analogisella Hasselblad kameralla. Miksi valitset tämän tavan?

Kuvaan aina kun mahdollista keskikoon filmikameralla. Se on raskas kamera, ja työskentely on hidasta. Se luo erityislaatuisen tunnelman kuvaus hetkeen, ja näkyy myös kuvien tunnelmassa. Etenkin muotokuvassa tämä on tärkeää. Tavoittelen kuviini pysähtynyttä tunnelmaa ja se onnistuu paremmin keskikoon kameralla – saatan olla kuvattavan kanssa kaksi tuntia, ja kuvata kymmenen ruutua. Kuvatessa energia menee hetkessä olemiseen eikä jo otettujen ruutujen vilkuilemiseen kuten digikameran kanssa.

Millaista vastaanottoa odotat taidenäyttelylle?

Uskon, että tulee kiinnostava kokonaisuus. Toivon herättävän ajatuksia ja oivalluksia, avartavan ja yhdistävän. Jokainen tarina on omanlainen, mutta niissä on myös yleisinhimillisiä piirteitä. 

Ukrainan hirvittävä tilanne tekee näyttelystä myös ajankohtaisen: tarinat rakkauden, kodin ja turvallisuuden merkityksestä ihmisille ovat nykyisessä poliittisessa kontekstissa erityisen koskettavia ja tärkeitä, vaikkei projekti tehtiinkin ennen tilanteen eskaloitumista.

Näyttely voi toimia lisäksi keskustelualustana. 

Mitä projekteiltasi voi odottaa tulevaisuudessa?

Uskon ja pyhyyden teemat kiinnostavat nyt!

*    *    *

Интервью с художницей 


Участники проекта, арт-медиаторы побеседовали с художницей и культурным антропологом Санни Сааринен о проекте Kytköksissä/Причастность 


«Дом – это состояние души, а не географическое положение. Жизнь и дом на пересечении двух и более культур – источник богатства человека», – резюмирует Санни Сааринен.

 

Как ты пришла к фотографии? 

Я занималась исследованиями в тропической Амазонии и спустя два года работы поняла, что исследовательская деятельность – не совсем «мой» метод, если я хочу изучать общественно важные вопросы, связанные с культурным многообразием. Фотография же – проверенный творческий и в то же время гуманистический способ интерпретации мира.

Какая социальная тема острее всего в данный момент?

Поляризация в обществе. Она усиливается на разных уровнях – например, это заметно по росту расистских настроений и критики в отношении миграции. Я много размышляла о значении терпимости – в этом плане люди делятся на две группы: те, кто «терпит», и те, кого «терпят». Такое разделение делает невозможным подлинное взаимодействие.

Какое же тогда оно – подлинно многокультурное общество?

Это полифоническое общество, над созданием которого еще нужно работать. Интеграция –проблематичное и слишком узкое понятие. Те, кто переехал из разных мест, не просто должны адаптироваться к Финляндии, – на самом деле, их язык, опыт и взгляды обогащают нашу страну. С другой стороны, понимание того, кого считать финнами, сегодня меняется – появляется все больше финнов с многообразными корнями, чей родной язык не только финский, шведский или саамский. Когда меняется сама «финскость», общество неизбежно становится более плюралистичным.

Какие ощущения у тебя были, когда ты приступила к работе над совместным проектом с фондом Cultura и командой арт-медиаторов?

Я была очень рада получить приглашение участвовать. Для меня это было естественным решением, а идея арт проекта возникла спонтанно, так как рамки проекта МеМ соответствовали моим собственным интересам. До этого я уже работала над темами многокультурности, принадлежности, общности и идентичности, например, в Вариссуо, и эти темы мне очень близки. Мне кажется очень важным подчеркивать разнообразие внутри меньшинств.

Что ты можешь сказать об участии в проекте MeM?

Я нахожу это сотрудничество плодотворным и вдохновляющим. Съемки были действительно интенсивными. Мы выбирали героев выставки совместно: такой рабочий процесс обогащает проект. 

Портреты для выставки сняты на среднеформатную аналоговую камеру Hasselblad. Почему ты выбрала этот метод?

Я всегда по возможности снимаю на среднеформатную плёночную камеру. Она тяжёлая, и процесс съёмки не быстрый. Это создаёт особую атмосферу в момент съёмки, это настроение передаётся и в самих фотографиях. Это особенно важно для портретов. Моя цель – добиться в изображениях ощущения застывшего момента, и это лучше работает, если использовать среднеформатную камеру – процесс съёмки одного портрета может занять два часа, а отснять за это время я могу десять кадров. При такой съёмке концентрируешься на присутствии в моменте, а не на просмотре нащёлканных кадров, как в случае с цифровой камерой.

Какого приёма ты ожидаешь для выставки?

Надеюсь, что онa подтолкнет к размышлениям и открытиям, расширит понимание темы и станет объединяющим фактором. Каждая история уникальна, но в них есть и универсальные черты. 

Ужас украинской ситуации делает выставку особенно актуальной: истории о том, как важны для людей любовь, дом, чувство безопасности, в нынешнем политическом контексте звучат особенно трогательно. Это очень важно, несмотря не то, что проект реализовывался до последнего обострения ситуации.

Проект также может служить площадкой для диалога. 

Каких проектов можно ждать от тебя в будущем?

Мне очень интересны темы веры и святости.

*    *    *

Interview with the artist


Art mediators participating in the project talked with artist and cultural anthropologist Sanni Saarinen about the Kytköksissä project


“Home is a state of mind, not a geographic location. Life and home at the intersection of two or more cultures is a great resource for a human,” –summarizes Sanni Saarinen.

 

How have you become a photographer?

I did research in the tropical Amazon, and after two years, I realized that academic work is not exactly “my” method if I want to study socially important issues related to cultural diversity. Meanwhile, photography is a proven creative and, at the same time, humanistic way of interpreting the world.

What do you consider the hottest social issue right now?

Polarization in society. It is intensifying at different levels – for example, it is noticeable in the growth of racist sentiment and criticism towards migration. I have thought a lot about the meaning of tolerance – in this regard, people are divided into two groups: those who "tolerate" and those who are "tolerated". This division makes genuine interaction impossible.

What then is a truly multicultural society?

It is a polyphonic society, the creation of which still needs to be worked on. Integration is problematic and too narrow of a concept. Those who have moved from different places do not just have to adapt to Finland – in fact, their language, experience, and views enrich our country. On the other hand, the understanding of who is considered a Finn is changing today – there are more and more Finns with diverse roots whose native language is not only Finnish, Swedish, or Sami. When “Finnishness” itself changes, society inevitably becomes more pluralistic.

How did you feel when you started working on a joint project with the Cultura Foundation and a team of art mediators?

I was delighted to receive an invitation to participate. For me, it was a natural decision, and the idea of ​​an art project arose spontaneously since the scope of the MeM project corresponded to my own interests. Before that, I had already worked on the themes of interculturalism, belonging, community and identity, for example, in Varissuo, and these topics are very close to me. It seems to me very important to emphasize diversity within minorities.

What can you say about participation in the MeM project?

I find this collaboration fruitful and inspiring. The filming was really intense. We chose the heroes of the exhibition jointly: such a workflow enriched the project.

The portraits for the exhibition were shot with a Hasselblad medium format analog camera. Why did you choose this method?

I always shoot with a medium format film camera whenever possible. It is heavy, and the shooting process is slow. This creates a particular atmosphere at the time of shooting, and the mood is transmitted in the images. This is especially important for portraits. My goal is to achieve a frozen moment, and this works best with a medium format camera – it can take two hours to shoot one portrait, and I can make ten shots in that time. This way, you concentrate on being in the moment and not on viewing clicked frames, as is the case with a digital camera.

What do you expect in terms of the exhibition perception?

I hope it will encourage reflection and discovery, expand understanding of the topic and become a unifying factor. Each story is unique, but they also have universal features.

The horror of the Ukrainian situation makes the exhibition even more relevant: stories about how important love, home, and a sense of security are for people sound especially touching in the current political context. This is very important, despite the fact that the project was implemented before the last aggravation of the situation.

The project can also serve as a platform for dialogue.

What projects can we expect from you in the future?

I am very interested in the topics of faith and holiness.

 

Using Format